VÁŽENÍ SPOTŘEBITELÉ, ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE SI PEČLIVĚ PROSTUDOVALI NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE A TÉŽ NAŠE OBCHODNÍ PODMÍNKY. UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY S NÁMI POTVRZUJETE A PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE SE S TĚMITO INFORMACEMI DŮKLADNĚ SEZNÁMILI. UZAVŘENÍM SMLOUVY ZÁROVEŇ BEZVÝHRADNĚ PŘISTUPUJETE K  OBCHODNÍM PODMÍNKÁM A ZAVAZUJETE SE JE DODRŽOVAT.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Před uzavřením kupní smlouvy Vám sdělujeme, že tento e-shop provozuje a smlouvu uzavíráte se společností Proximed s.r.o., IČ: 25667190, DIČ: CZ25667190, se sídlem: Klínec 188, 252 10 Mníšek pod Brdy, Praha – západ. Prodávající je plátcem DPH.

Kontakt:

tel.: +420 722 444 922

e-mail: info@sportmedical.cz

Popis zboží a cena

Zboží je vždy označeno, vyobrazeno a popsáno, včetně ceny, u konkrétního výrobku nabízeného prodávajícím. Cena je vždy s DPH. Cena je uvedena bez nákladů na platbu (poplatky za dobírku apod.) a dodání, jejichž způsob si můžete zvolit. V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností ohledně zboží, jeho označení či popisu nás neváhejte kontaktovat. Komunikace s námi na dálku není spojena s žádnými náklady na prostředky komunikace na dálku mimo běžné náklady na Vaše připojení k e-shopu, případně mimo Vaše běžné náklady na komunikaci prostřednictvím telefonu.

Kupní smlouva

Před odesláním objednávky projdete postupně několik technických kroků. Konkrétními kroky jsou:

  1. Nákupní košík – zde se shromažďuje zboží, které bude předmětem Vaší objednávky. Zboží lze z nákupního košíku kdykoliv vyjmout a vždy je tam opět vložit.
  2. Pokladna –  zde zadáte své kontaktní údaje, fakturační adresu a případně nám můžete zaslat textovou zprávu formou poznámky. Uvedeny musejí být minimálně údaje označené jako povinné (hvězdičkou u příslušného pole), které jsou nezbytné pro řádné zpracování objednávky a uzavření kupní smlouvy a bez kterých nelze objednávku provést.  Před odesláním objednávky zkontrolujte Vámi zadané údaje. Stiskem fialového tlačítka “Objednat” v levém dolním rohu, objednávku odešlete.

Kupní smlouva se uzavírá a lze ji uzavřít pouze v českém jazyce.

Další, zejména právní aspekty uzavření kupní smlouvy naleznete obchodních podmínkách.

Dodání:

Prodávající umožňuje dodání prostřednictvím přepravce společnosti PPL CZ s.r.o., se sídlem: K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČ: 25194798, („PPL“) nebo osobní převzetí v provozovně prodávajícího.

Převzetí v prodejně prodávajícího je bez ohledu na způsob platby zdarma.

V případě dodání prostřednictvím přepravce PPL činí:

–           v případě platby na dobírku náklady na dopravu a platbu 150,- Kč;

–           v případě platby převodem na účet prodejce náklady na dopravu a platbu 99,- Kč;

Při nákupu nad 3000 Kč včetně DPH dopravu hradí prodávající.

Výše uvedené poplatky neobsahují případné poplatky, které Vám účtuje Váš poskytovatel platebních služeb.

Odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, a to bez udání důvodu. Tato 14denní lhůta běží ode dne, kdy převezmete zboží. V případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení o smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Spotřebitel může k odstoupení od smlouvy použít tento formulář: Odstoupení od smlouvy

Formulář vyplňte, podepište a zašlete na naši adresu (Branická 1400/247, 140 00 Praha 4). Podepsaný formulář můžete rovněž oscanovat a poslat elektronicky na naši e-mailovou adresu (info@sportmedical.cz).

Použití formuláře není povinné, nicméně jeho použití Vám doporučujeme, protože se vyhnete řadě pochybností o tom, zda odstoupení bylo učiněno správně.

Odstoupíte-li od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám doručíte odstoupení od smlouvy, kupní cenu za zboží, kterou jste zaplatili. Dopravné za doručení zboží prostřednictvím PPL se nevrací. Náklady na vrácení zboží nesete Vy, a to i v případě, že zboží z jakéhokoliv důvodu nelze vrátit běžnou poštovní cestou.

Peněžní prostředky Vám budou vráceny stejným způsobem, kterým jste nám je uhradili. V případě, že budete chtít vrátit prostředky jiným způsobem, kontaktujte nás.

Odstoupíte-li od smlouvy, nejsme povinni vrátit Vám přijaté peněžní prostředky do chvíle, než nám zpět předáte zboží, kterého se odstoupení týká, nebo věrohodně prokážete, že jste jej odeslali na naši adresu.

V obchodních podmínkách naleznete specifikaci druhů zboží, u kterých nelze odstoupit od smlouvy.

V průběhu lhůty pro odstoupení odpovídáte prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Reklamace (práva z vadného plnění)

Jako spotřebitel jste oprávnění uplatnit práva z vadného plnění, které se u našeho spotřebního zboží vyskytne v době 24 měsíců od převzetí. Výjimky z tohoto práva naleznete v obchodních podmínkách.

Nemá-li zboží vlastnosti, které lze očekávat nebo neodpovídá-li právním předpisům, můžete požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se ale vada týká pouze součásti jednotlivého zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového kusu zboží, nebo výměnu součásti máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nového kusu zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Vám však nenáleží, pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo pokud jste vadu sami způsobili.

Jakákoliv práva z vad se uplatňují u nás jako u prodávajícího, pokud na zboží není uvedeno jinak.

Další informace o reklamacích a právech z vadného plnění naleznete v našich obchodních podmínkách.

Stížnosti spotřebitelů

V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz, připomínku, nejasnost nebo stížnost, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše. Se stížností se můžete obrátit na příslušný orgán státní správy a dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

Další detailní informace čtěte v našich obchodních podmínkách.

Tyto informace pro spotřebitele tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a obchodních podmínek.

Uzavřením smlouvy jako spotřebitel potvrzujete, že jste se v dostatečném předstihu před uzavřením kupní smlouvy nebo před tím, než jste učinili závaznou nabídku, seznámili se všemi výše uvedenými skutečnostmi a zároveň i s našimi obchodními podmínkami, ke kterým uzavřením kupní smlouvy přistupujete.

Proximed s.r.o.

Vladimír Kosina, jednatel